Grup UNHALLAR Solucions, S.L .
Estalvi & Disseny

Dades indentificatives / Datos identificativos / Identifying information

GRUP UNHALLAR Solucions S.L.

Direcció / Dirección / Address:

Aneto s/n, Pol. Industrial St. Isidre - Sant Fruitós de Bages - 08272 Barcelona (España)

Telèfon / Teléfono / Phone:

+34 664 800 912

+34 93 876 01 20

E-Mail:

comercial@grupunhallar.com  


Responsable del contingut / Responsable del contenido / Responsible for the contents:

GRUP UNHALLAR Solucions S.L.


El contingut del nostre lloc web ha estat creat amb la major cura. No obstant això, no podem assumir cap responsabilitat per l'exactitud, integritat i actualització del contingut.

El nostre lloc web conté enllaços a llocs web externs de tercers sobre el seu contingut no exercim cap influència. Per aquest motiu, no assumim cap responsabilitat pel contingut d'aquests llocs web externs.

El contingut i el material creat dins d'aquest lloc web està subjecte a les lleis de copyright espanyoles. La còpia, processat, difusió o qualsevol altra forma d'ús no contemplat per la llei espanyola de copyright requereix el consentiment per escrit del seu autor o creador. No es permeten les descàrregues i còpies d'aquest lloc web per a ús privat i comercial.

Nosaltres vam advertir d'aquesta manera que la transmissió de dades a Internet (Per exemple en la comunicació per email) no és segura. Sota determinades limitacions es garanteix la fiabilitat en relació a la llei de protecció de dades. Queda descartat la nostra responsabilitat pels danys que apareguin a causa dels nivells d'inseguretat.


El contenido de nuestro sitio web ha sido creado con el mayor cuidado. No obstante, no podemos asumir ningúna responsabilidad por la exactitud, integridad y actualización del contenido.

Nuestro sitio web contiene enlaces a sitios web externos de terceros sobre cuyo contenido no ejercemos ningúna influencia. Por este motivo, no asumímos ningúna responsabilidad por el contenido de estos sitios web externos.

El contenido y el material creado dentro de este sitio web está sujeto a las leyes de copyright españolas. La copia, procesado, difusión o cualquier otra forma de uso no contemplado por la ley española de copyright requiere el consentimiento por escrito de su autor o creador. No se permiten las descargas y copias de este sitio web para uso privado y comercial.

Nosotros advertimos de esta manera que la trasmisión de datos en Internet (Por ejemplo en la comunicación por email) no es segura. Bajo determinadas limitaciones se garantiza la confiabilidad en relación a la ley de protección de datos. 


Queda descartado nuestra responsabilidad por los daños que aparezcan debido a los niveles de inseguridad.The content of our website has been created with the utmost care. However, we can not take any responsibility for the accuracy, completeness and updating of content.


Our website contains links to external websites of third parties on whose contents we have no influence. For this reason, we assume no responsibility for the content of these external websites.

The content and material created within this web site is subject to Spanish copyright laws. Copying, processing, dissemination or other use not covered by the Spanish copyright law requires the written consent of the author or creator. Downloads and copies of this website for private and commercial use is not allowed.

We warned in this way that the transmission of data over the Internet (eg communication by email) is not secure. Under certain limitations regarding the reliability of the data protection law it is guaranteed. Our liability for damages that occur due to the levels of insecurity is discarded.